PRIVACY STATEMENT
Versie van 01 oktober 2020

Dit privacy-beleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de dotoscherpenzeel.nl website (of
andere hieraan gelinkte GV DOTO websites) gedurende uw bezoek op onze site.
GV DOTO biedt als gymvereniging diverse sportdisciplines aan. Wij vinden het belangrijk dat onze
dienstverlening veilig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit
continu te verbeteren.
Onze belofte
 Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Je kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons
veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 Wij kijken niet naar de inhoud van jouw communicatie en houden niet bij welke websites
je bezoekt.
 Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 Wij informeren jou over het gebruik van uw gegevens en bieden jou eenvoudige
mogelijkheden om jouw gegevens en de keuze die je ten aanzien van uw privacy hebt
gemaakt in te zien en aan te passen.
 Jij bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuze(s) die je ten
aanzien van jouw privacy maakt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
GV DOTO voert een eenduidig privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is GV DOTO.

Welke gegevens verwerken we van je?
Als je contact met ons opneemt
Als je contact met ons opneemt bijvoorbeeld als je telefonisch, via een GV DOTO website of social
media een vraag stelt, leggen wij de vraag vast. Deze vaststelling is nodig om de vraag te kunnen
beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als je een storing
meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van je geregistreerd.
Deze gegevens worden door ons aangeduid als “contactgegevens”.

Gebruik van de dienst
Als je gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken wij (technische) gegevens die nodig zijn om
de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hierbij kan je denken aan de volgend gegevens:
– (technische) identificatiegegevens
– locatiegegevens die nodig zijn om onze dienstverlening in te regelen.

Bezoek van onze Website
Als je onze Website bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens:
– jouw IP-adres, het type en de taal van jouw browser, de tijd van jouw bezoek en het
webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de
koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Dit doen wij door
middel van Cookies.
– op sommige webpagina’s vragen wij aanvullende informatie zoals jouw emailadres en naam.
– Wanneer je toegang wenst tot de private omgeving op onze Website dan moet je je
aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat doen we met je gegevens?
GV DOTO verwerkt jouw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren.
Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het realiseren van dienstverlening, het versturen van
een nota en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens
noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.
GV DOTO bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden
bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Als je een abonnement bij GV DOTO hebt dan worden jouw persoonsgegevens in ieder geval
tenminste de looptijd van jouw abonnement bewaard. Jouw factuur bewaren wij gedurende maximaal
zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren.

Je klantaccount
In je account op de Website slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen),
telefoonnummer, emailaders, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. Dit
omdat:
– te voorkomen dat je gegevens elke keer moet invoeren
– door het bewaren van gegevens over eerdere bestellingen, zodat je deze gemakkelijk kan
terugvinden
– door jou gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden
– bestellingen en andere zaken door jou ingediend te kunnen verwerken
– onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die je met ons heeft te kunnen nagaan
danwel uit te voeren.
– problemen met aan jouw verleende diensten te kunnen anticiperen en op te lossen.

Uitvoeren risicoanalyse
Als je een aanvraag indient voor een nieuw abonnement voeren wij een risicoanalyse uit. We leggen
daarvoor een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting eerder buiten gebruik is gesteld
of een eerdere overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Het
bestand is bestemd om te worden gebruikt door GV DOTO in het kader van de acceptatie van
aanvragen.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
GV DOTO is op grond van de wet verplicht om jouw gegevens aan derden te verstrekken. Je kunt
hierbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan
bevoegde autoriteiten.

Service
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we
aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het
telefoongesprek met jou worden geregistreerd. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze
diensten. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen.
Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze
aanbiedingen, acties en nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke
nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons
ontvangen, meldt je dan hier af.

Verbeteren van onze Website en Service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens
gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-, medewerker- of
marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw
mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet jouw mailadres
na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat
moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Achteraf betalen
Als je in de webshop artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid
toetsen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we
je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
Daarnaast kunnen we je bellen om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren
anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een incassobureau
en/of deurwaarden die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Incasso, verkoop van vorderingen
In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus of
gerechtsdeurwaarders. In geval van het niet nakomen van betalingsverplichtingen kunnen wij onze
vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze
noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

Zakelijke klanten en partners
Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het
gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

Wat doen we met je gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.
Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke identificerende
kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die niet meer aan uw persoon kunnen worden
gekoppeld. Deze statische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht
kunnen krijgen in het gebruik van onze diensten.

Andere sites bezoeken
Dit beleid heeft betrekking op dotoscherpenzeel.nl.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy-beleid of privacy-handelingen
van andere websites, zelfs niet indien:
 je deze externe website hebt bereikt door middel van het volgen van links op onze website; of
 je onze website hebt bereikt doormiddel van het volgen van een link van een externe website.
Wij raden je aan om het privacy-beleid van elke site die je bezoekt te raadplegen en contact op te
nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Jouw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)?
Inzage in jouw gegevens
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden
gebruikt.

Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief te mailen naar info@dotoscherpenzeel.nl,
voorzien van:
– jouw naam
– werknemersnummer (indien van toepassing)
– adres
– een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Inzage is na akkoord van GV DOTO.
Correctie van jouw gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. Je kunt
hiervoor een brief mailen naar info@dotoscherpenzeel.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk
antwoord.

Recht van verzet, bezwaar voor verwerking van jouw gegevens
Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door GV DOTO kan je bezwaar maken indien jouw
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt hiervoor
een brief mailen naar info@dotoscherpenzeel.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
Recht van verzet, bezwaar tegen benadering
Je kunt bezwaar maken tegen benadering door GV DOTO voor andere doeleinden dan noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.
Je kunt afzonderlijk bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:
– schriftelijke benadering
– benadering via sms/email
– telemarketing
Je kunt hiervoor een brief mailen naar info@dotoscherpenzeel.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken
schriftelijk antwoord.

Recht op vergetelheid
Je hebt in sommige gevallen recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt eerder
(uitdrukkelijk) toestemming gegeven aan GV DOTO voor het gebruik van jouw gegevens, maar je trekt
die toestemming nu in. GV DOTO zal deze gegevens dan verwijderen.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die GV DOTO van je heeft. Zo kan je die
gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook
aan GV DOTO vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief te mailen naar info@dotoscherpenzeel.nl,
voorzien van:
– jouw naam
– werknemersnummer (indien van toepassing)
– adres
– een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
– gespecificeerd de door te geven data.
Beveiligen van gegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig worden gecontroleerd.

Wijziging in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op: 01 oktober 2020.

Heb je andere vragen?
Heb je vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid dan kan je mailen naar
info@dotoscherpenzeel.nl

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO