DISCLAIMER

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen van Gymnastiekvereniging
D.O.T.O., hierna te noemen GV DOTO.

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website (hierna: De “Website”) van GV DOTO is onderworpen aan
onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding instemming
met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor
informatieve doeleinden te beschikking gesteld. Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de
juistheid van de informatie, kan GV DOTO geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van
de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel
van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment
worden gewijzigd.

Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbieding of aanbeveling.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, GV
DOTO niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit
hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van
informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van
informatie, materieel en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of
het niet presteren van de website zelf.

De levering van diensten en goederen door GV DOTO is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden
van Dienstverlening van GV DOTO, die van de website te downloaden is.

Intellectueel eigendomsrechten

Deze website is eigendom van GV DOTO. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel
eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst,
de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan GV DOTO.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GV DOTO
worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet
gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of
afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Het fotograferen en publiceren van medewerkers, gebouwen of ander eigendom van GV DOTO is
uitsluitend toegestaan na schriftelijke overeenkomst van GV DOTO.

Koppeling naar websites van derden

GV DOTO draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de
Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te
verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak. GV DOTO
aanvaart dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande
toestemming van GV DOTO is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet
toegestaan.

Privacy

Alle door jou aan GV DOTO verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden
beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door GV DOTO aan derden
worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet vereist of door de justitiële autoriteiten wordt
verlangd.
In ons privacy-beleid vind je meer informatie over hoe GV DOTO met jouw gegevens omgaat.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de
voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en/of vorderingen zullen
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Wijziging in deze voorwaarden?

Wij kunnen deze voorwaarden en onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze voorwaarden
geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) voorwaarden zijn in werking getreden op: 01 oktober 2020.

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO