Veilig Sporten bij Doto

G.V. DOTO wil haar professionaliteit als vereniging verder uitbouwen. Het onderdeel “Veilig Sporten’ is hier onderdeel van. Veilig sporten bij G.V. DOTO betekent bijvoorbeeld dat wij van al onze leiding en vrijwilligers een VOG ( verklaring omtrent gedrag) vragen. Daarnaast voeren wij een aantal gedragsregels in zoals DOTO dat graag ziet binnen de vereniging. En geven de mogelijkheid om een vraag te stellen of een klacht in te dienen over Veilig Sporten bij DOTO. Deze mogelijkheid is voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, trainers en vrijwilligers.

Veilig sporten: Wat verstaan wij onder veilig sporten?

Zowel leden als technische leiding als vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen in de accommodatie waar G.V. DOTO lessen geeft.

Dat betekent dat het welzijn van het (jeugd)lid en zijn lichamelijke en psychische integriteit niet in het geding mag zijn.

Bij seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het (jeugd)lid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen’ van de trainer bepalend. En wat is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. De vereniging richt zich op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt.

De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: ‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer–jeugdlid); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht’.

We hebben een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart.

Wanneer een persoon bij G.V. DOTO komt werken, wordt gevraagd onderstaande gedragscode te ondertekenen:

Gedragscode:

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem of haar thuis.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Handhaving van een veilige sportomgeving.

Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Seksuele intimidatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag vinden wij als bestuur onacceptabel. Wij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen, door:

 •  elke trainer tekent onze gedragscode;
 • elke trainer is verplicht bij aanstelling en daarna elke 2 jaar een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Hiermee controleren wij op de integriteit.

Overtredingen van onze gedragscode kunt u melden bij onze Klachtencommissie. In geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.”

Deze gedragscode is op 01-10-2020 vastgesteld door bestuur van G.V. DOTO Scherpenzeel

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO